Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

Mi chi tiết liên h:

𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐃𝐕𝐕𝐋 𝐓𝐈̉𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐔̛̀𝐀 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐔𝐄̂́

12 Phan Chu Trinh, thành phố Huế

0234.3827457 - 0234.3822956

Doanh nghip đăng ký tuyn dng: https://forms.gle/Xx7xjb445covHzW29

Lao động đăng ký ng tuyn: http://forms.gle/fTnBVLAf3urvMAGv7